Ålder som krävs för att få körkort (vladislavs57@yandex.com)

 • Sida

  av 1

  föregående nästa
 • ledouzemarso 13 feb 2018 13:47:06 12 inlägg
  Senast online 5 dagar sedan
  Registreringsdatum 5 dagar sedan
  Ålder som krävs för att få körkort (vladislavs57@yandex.com)

  1. Minsta ålder som krävs för att få körkort är följande:
  a) Sexton år gammal för A1-tillståndet.
  b) arton år gammal för:

  Snabbt få ett online-körkort

  KONTAKTA: (vladislavs57@yandex.com)

  Som visas på hemsidan för mer information

  http://fakorkortsverige.com/

  https://plus.google.com/u/0/103031812468106318198

  Tillstånd för körning av motorcyklar med en effekt över 25 kilowatt (KW) eller ett kraft / viktförhållande större än 0,16 kilowatt / kilo (KW / kg) (eller motorcyklar) med sidvagn med ett effekt / viktförhållande större än 0,16 kilowatt / kilo) kommer att bli föremål för förvärv av en minsta erfarenhet om två år vid körning av motorcyklar med sämre egenskaper än de tidigare nämnda, men överlägsen motorcyklarna godkännande av körning av A1-tillståndet.
  2: a Tillståndet från klasserna B och B + E.
  3.O Tillstånd för klasser C1, C1 + E, C och C + E. För att erhålla tillstånd från klass C på arton år är det dock viktigt att sökanden innehar ett intyg om yrkeskunnighet som erkänns av en av Europeiska unionens medlemsstater som bevisar att de har fullgjort en särskild utbildning som är högre än vad som normalt krävs som förare för godstransporter på väg.
  Om du inte håller ovannämnda certifikat kan du inte få C-tillståndet förrän du är tjugo år gammal.
  c) 21 år för tillstånd för klasserna D1, D1 + E, D och D + E.

  2. För att tillståndet i klasserna D1 eller D ska tillåta körning av bussar på långväga linjer, förstås som de vars handlingsområde är större än femtio kilometer runt den punkt där fordonet normalt är beläget, kommer det att vara nödvändigt för Sökande intygar erfarenhet av att, under minst ett år, ha kört fordon som är avsedda för godstransporter på mer än 3 500 kg maximal tillåten massa eller bussar på korta sträckor, eller inneha ett certifikat av yrkesmässig lämplighet som erkänns av en av Europeiska unionens medlemsstater, som intygar att han har fullgjort särskild utbildning, högre än vad som normalt krävs, som förare för passagerartransporter på väg.
  Om erfarenheten av körning eller den specifika träningen som anges i föregående stycke inte bevisas, tillåter tillståndet för klasserna D1 eller D, vid utfärdandet, endast körning av bussar på korta sträckor, som förstås som sådana vars aktivitetsradie inte överstiger femtio kilometer runt den punkt där fordonet normalt ligger. Nämnda begränsning ska anges i tillståndet.

  3. För att köra med tillstånd av klass B-prioriterade fordon när de cirkulerar i brådskande tjänst, fordon som utför skoltransporter när de transporterar skolbarn och fordon avsedda för kollektivtrafik av resenärer i tjänst av sådan natur, alla med högsta tillåtna massa inte överlägsen 3.500 kg och vars antal platser, inklusive föraren, inte överstiger nio, måste det under minst ett år upplevas att fordonet körs med tillstånd som godkänts av tillståndet och att klara de kunskapskontrollprov som De anges i artikel 51.3 i denna förordning.

  Anställningsåret som avses i föregående stycke kan ersättas med ett intyg som intygar att en kurs har slutförts och en specifik, teoretisk och praktisk utbildning har genomförts i ett behörigt förarutbildningscenter och godkänts kontroll av kunskap och kontroll av förmågor och beteenden som anges i artiklarna 51.3, 52.3 och 53.1 i denna förordning. Kursen som ges för detta ändamål kommer att anpassas till det program som inrikesministern har fastställt på förslag av trafikavdelningen.
 • Sida

  av 1

  föregående nästa
logga in för att svara